مزایده شهرداری

  • آگهي مزايده

    سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر درنظر دارد نسبت به انجام مزایده ها بامشخصات زیر وقیمت پایه کارشناسی ازطریق آگهی اقدام نمایید:

ارتباط با ما

تماس با ما