کمپین در خانه میمانیم. تا کادر در مان در خانه بمانند.

#کادر_درمان_در_خانه_بمانند

#در_خانه_میمانیم

 

☘️ کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر☘️

ارتباط با ما

تماس با ما