به وقت نوجوانی  با حضور دانش آموزان هنرستان حرفه ای پویندگان 

امروز یکشنبه 20 بهمن ماه سال 1398 ذر سالن بصیرت شهرداری مرکزی برگزار گردید. 

 

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر

به وقت نوجوان 2

ارتباط با ما

تماس با ما