سخنران دکتر مهران رستم زاده

چهارشنبه هر هفته ساعت 18

مکان:خانه تاریخی سرتیپ سدهی

اولین جلسه

چهارشنبه ۱۳تیرماه ساعت ۱۸مکان: خانه تاریخی مجیر

ارتباط با ما

تماس با ما